play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Info k maturitám

Témy k obhajobe vlastného projektu maturitnej skúšky 2021/2022


 

 

MATURITA 2020 – základné informácie

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM (zákon č. 245/2008 Z. z. §154 ods. 2) zabezpečuje organizáciu a priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

 

Organizácia maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020:

 • žiaci sa prihlasujú na maturitné skúšky do 30. septembra 2019,
 • v skupine predmetov cudzí jazyk si žiak zvolí úroveň. Úroveň má členenie podľa jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:

- úroveň B1, t. j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň),

- úroveň B2, t. j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň),

 • zadania a témy ústnej formy internej časti sa nezverejňujú,
 • žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,
 • žiaci SOŠ povinne maturujú zo 4 predmetov (vyhláška č. 318/2008 Z.z. , § 7): slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk), teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky,
 • okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z najviac dvoch ďalších dobrovoľných predmetov (napr. iný cudzí jazyk, matematika, ... ), ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával.  Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú alebo len internú časť – písomnú aj ústnu formu),
 • externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2, platí iba pre žiakov SOŠ),
 • z druhého cudzieho jazyka , ak si ho žiak zvolí ako dobrovoľný predmet, môže žiak vykonať iba ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2,
 • uznanie jazykového certifikátu  ako náhradu MS z cudzieho jazyka od 01. 09. 2014 nie je možné,
 • žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.

Žiaci 4. ročníka odovzdajú prihlášky na MS 2020 svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do 27. septembra 2019.

 

Spôsob a forma konania MS

Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách :

a) slovenský jazyk a literatúra
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (t. j. anglický jazyk alebo nemecký jazyk)
c) teoretická časť odbornej zložky
d) praktická časť odbornej zložky (takzvané praktické maturity).

 

Maturitná skúška je rozdelená na:
a) externú časť a
b) internú časť


 

Interná časť MS má 2 formy - písomnú formu (prebieha zároveň s externou časťou v marci 2020) a ústnu formou (tzv. ústne maturity v máji - júni 2020).

Predmet

Úroveň

Externá časť

Interná časť a jej formy

Písomná forma

Ústna forma

príprava

odpoveď

Slovenský jazyk a literatúra

-

100 min

150 min

20 min

20 min

Anglický jazyk

B2

120 min

60 min

20 min

20 min

B1

100 min

60 min

20 min

20 min

Nemecký jazyk

B2

120 min

60 min

20 min

20 min

B1

100 min

60 min

20 min

20 min

Teoretická časť odbornej zložky

-

-

-

30 min

30 min

Praktická časť odbornej zložky

-

-

max. 24 hodín (príprava a výkon)

 

Hodnotenie a klasifikácia MS

Vyhláška č. 318/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 15, ods. 7:

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má externú časť MS a písomnú formu internej časti MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 2. je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

To znamená – žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak

 • z ústnej formy inter. časti získa známku 1, 2 alebo 3 a zároveň z externej časti MS  získa viac ako 33 % bodov alebo z písomnej formy inter. časti MS získa viac ako 25 % bodov, alebo
 • z ústnej formy inter. časti získa známku 4  a zároveň z externej časti MS  získa viac ako 33% bodov a zároveň  z písomnej formy inter. časti MS získa viac ako 25 % bodov.

Termíny maturitnej skúšky:

 • Externá časť a písomná forma internej časti (EČaPFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry: 17. marca 2020
 • Externá časť a písomná forma internej časti (EČaPFIČ) z anglického aj z nemeckého jazyka: 18. marca 2020
 • Externá časť z matematiky: 19. marca 2020
 • Praktická časť odbornej zložky: 6. - 8. apríla 2020

Ústna forma internej časti MS: 18. - 22. mája 2020

 

 

Hodnotenie externej časti MS (EČ MS - testy)

Výsledné hodnotenie testu EČ MS zo SJL a z cudzieho jazyka sa vyjadruje celkovou úspešnosťou v percentách a percentilom.

Percentil udáva, koľko percent maturantov dosiahlo horší výsledok ako príslušný žiak (napr. ak má žiak percentil 72,4; tak 72,4 % maturantov dosiahlo horší výsledok).

Tieto hodnoty sa uvedú aj na maturitnom vysvedčení žiaka.

 

 

Hodnotenie písomnej formy internej časti MS (PFIČ MS - sloh)

Úspešnosť žiaka, hodnotenie PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka je vyjadrené v percentách.

Percento je zaokrúhlené na desatiny a uvádza sa na maturitnom vysvedčení.

 

 Príklady hodnotenia a klasifikácie MS zo SJL a cudzích jazykov 

EČ – percento

PFIČ - percento

ÚFIČ - známka

žiak  úspešne zmaturoval

z  predmetu

viac ako 33 %

viac ako 25 %

1,2,3,4

ÁNO

viac ako 33 %

25 % a menej

1,2,3

ÁNO

33 % a menej

viac ako 25 %

1,2,3

ÁNO

33 % a menej

25 % a menej

1,2,3,4,5

NIE !!!

napr. 55 %

10 %

3

ÁNO

napr. 0 %

35 %

3

ÁNO

napr. 33,3 %

25 %

3

ÁNO

napr. 33,3 %

25 %

4

NIE !!!

napr. 33 %

25 %

3

NIE !!!

napr. 10 %

25 %

2

NIE !!!

napr. 55 %

10 %

4

NIE !!!

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

Smernice sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy.