play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Info k maturitám a záverečným skúškam

INFORMÁCIE K MATURITNÝM SKÚŠKAM

 

 

Témy k obhajobe vlastného projektu maturitnej skúšky 2023/2024

 

Okruhy tém na ústne maturitné skúšky 2023/2024:

slovenský jazyk a literatúra

anglický jazyk - úroveň B1

anglický jazyk - úroveň B2

teoretická časť odbornej zložky - mechanik počítačových sietí

teoretická časť odbornej zložky - tvorba nábytku a interiéru

teoretická časť odbornej zložky - technik drevárskych CNC zariadení

teoretická časť odbornej zložky - technik drevostavieb

MATURITA 2024

V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa marcový (riadny a opravný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch: 

12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk B2

14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

 

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. 

Septembrový (opravný a náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o strednej škole 224/2022Z.z.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.