play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Informácie a dokumenty zo školských dielní

 

 POKYNY K SÚVISLEJ PREVÁDZKOVEJ PRAXI VO FIRMÁCH

 

   Tieto informácie sú určené študentom druhých a tretích ročníkov študijného odboru tvorba nábytku a interiéru /TNI/.

1. Termín dvojtýždňovej individuálnej súvislej prevádzkovej praxe

13.05.2024 -24.05.2024 - druhý a tretí ročník (7 hodín/deň)

2.Cieľ dvojtýždňovej individuálnej súvislej prevádzkovej praxe

 

2. ročník získavanie praktických zručností. Získavanie zručností pri opracovaní drevených materiálov a výrobkov z dreva,

3. ročník získavanie riadiacich zručností. Organizácia práce, administratívne práce, práca s kancelárskou a výpočtovou technikou, vybavovanie agendy, obchodné aktivity, marketing, organizácia a riadenie úsekov, podnikateľské aktivity, návrhy, reklama, predaj a pod.

 

3.Miesto výkonu praxe

Každý študent si môže vybrať firmu, v ktorej bude vykonávať súvislú prevádzkovú prax vo svojom blízkom okolí. Musí to byť však firma, ktorá vykonáva činnosť v súlade s učebnými osnovami príslušného študijného odboru.

Je potrebné sa zamerať na organizáciu, dielňu, piliarsku výrobu, štúdio dizajnu, prípravu výroby, na výrobu technickej dokumentácie, materiálové zabezpečenie výroby, sklad, expedíciu, montáž, navrhovanie výrobkov, reklamu a pod.

4.Dohoda o súvislej prevádzkovej praxi študentov vo firmách.

Dohodu je potrebné stiahnuť z webovej stránky školy v dvoch exemplároch. Vyplniť podľa predtlače.

Po vybratí firmy je potrebné, aby vybranú firmu schválil zástupca riaditeľa pre PV - Ing. Martin Boldiš, PhD.

Po schválení firmy zástupcom riaditeľa pre PV je potrebné dohodu uzatvoriť s vybranou firmou a jeden potvrdený exemplár odovzdať v termíne do 10.05.2024 (2. a 3. ročník) zástupcovi riaditeľa pre PV - Ing. Martin Boldiš, PhD. a jeden potvrdený exemplár firme.

Zmluvné strany sa musia riadiť touto dohodou.

 Povinný výstup z praxe

Študent po ukončení praxe vypracuje a odovzdá správu z dvojtýždňovej súvislej prevádzkovej praxe. (Nie je potrebná hrebeňová väzba)

Doporučený obsah správy :

 • Miesto výkonu praxe /organizácia,

dielňa, štúdio dizajnu / - kde prax vykonával - príprava výroby, technická dokumentácia, materiálové zabezpečenie výroby, sklad, výroba, navrhovanie výrobkov, reklama a pod.

 • Pracovná náplň praxe/ čo na praxi robil/
 • Kladné stránky praxe I v čom vidí prínos odbornej praxe, aké vedomosti, zručnosti uplatnil zo školy, čo mu prax dala/
  • Záporné stránky praxe I v čom vidí, že mu prax nedala to, čo od nej očakával, monotónna práca, neprideľovanie práce, pracovníci sa mu nevenovali a pod./
  • Čo mi prax dala I čo nové som sa dozvedel, čo som mohol robiť, čo som si mohol overiť z teoretických poznatkov a pod./
   • Návrhy opatrení na odbornú prax / dÍžka trvania praxe, termín, pracovná doba, aký prínos praxe vidí pre jeho teoretické vedomosti zo školy/


6. Kritériá hodnotenia dvojtýždňovej súvislej prevádzkovej praxe:

 

Dvojtýždňová súvislá prevádzková prax sa bude hodnotiť v dvoch častiach :

 

 1. 1.Obsah správy po stránke odbornej - maximálne 10 bodov
 2. 2.Hodnotenie inštruktora v dotazníku - maximálne 30 bodov Klasifikačná stupnica :

 

Známka

Body

výborný

40-35

chválitebný

34-29

dobrý

28-23

dostatočný

22-17

nedostatočný

16-0

 

nedodržanie termínu odovzdania správy do 07.júna 2024 (2. a 3. ročník): mínus -10 bodov

 

 

 

INFORMÁCIE :

 

 1. 1.http://sosdrevarska.sk
 2. 2.NÁSTENKA - ŠKOLA , DIELNE SOŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr.Miloš Bobula 

 


 TLAČIVÁ pre 2. a 3. ročník:

Dohoda o súvislej prevádzkovej praxi študentov

Dotazník hodnotenia študenta

Správa zo súvislej prevádzkovej praxe študentov