play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Informácie a dokumenty zo školských dielní

 

POKYNY K SÚVISLEJ PREVÁDZKOVEJ PRAXI VO FIRMÁCH

 

Tieto informácie sú určené študentom druhých a tretích ročníkov študijného odboru tvorba nábytku a interiéru /TNI/.

 

1.Termín dvojtýždňovej individuálnej praxe 

15.05.2023 – 26.05.2023 – druhý a tretí ročník (7 hodín/deň) 

22.05.2023 – 02.06.2023 – prvý ročník (6 hodín/deň)

 

2. Cieľ dvojtýždňovej individuálnej praxe

1. ročník získavanie praktických zručností. Získavanie zručností pri opracovaní drevených materiálov a výrobkov z dreva, 

2. ročník získavanie praktických zručností. Získavanie zručností pri opracovaní drevených materiálov a výrobkov z dreva, 

3. ročník získavanie riadiacich zručností. Organizácia práce, administratívne práce, práca s kancelárskou a výpočtovou technikou, vybavovanie agendy, obchodné aktivity, marketing, organizácia a riadenie úsekov, podnikateľské aktivity, návrhy, reklama, predaj a pod.

 

3. Miesto výkonu praxe

Každý študent si môže vybrať firmu, v ktorej bude vykonávať súvislú prevádzkovú prax vo svojom blízkom okolí. Musí to byť však firma, ktorá vykonáva činnosť v súlade s učebnými osnovami príslušného študijného odboru. 

Je potrebné sa zamerať na organizáciu, dielňu, piliarsku výrobu, štúdio dizajnu, prípravu výroby, na výrobu technickej dokumentácie, materiálové zabezpečenie výroby, sklad, expedíciu, montáž, navrhovanie výrobkov, reklamu a pod.

 

4. Dohoda o súvislej prevádzkovej praxi študentov vo firmách.

Dohodu je potrebné stiahnuť z webovej stránky školy v dvoch prevedeniach. Vyplniť podľa predtlače.

Po vybratí firmy je potrebné dať firmu na schválenie zástupcovi riaditeľa pre PV - Ing. Martin Boldiš, PhD.

Po schválení je potrebné túto dohodu uzatvoriť s vybranou firmou, potvrdiť a odovzdať 1x v termíne do 10.05.2023 (2. a 3. ročník)  a do 17.05.2023 (1. ročník) zástupcovi riaditeľa pre PV - Ing. Martin Boldiš, PhD. a 1x firme.

Zmluvné strany sa musia riadiť touto dohodou.

 

5. Povinný výstup z praxe

Študent po ukončení praxe vypracuje a odovzdá správu z dvojtýždňovej súvislej prevádzkovej praxe. (Nie je potrebná hrebeňová väzba) 

Doporučený obsah správy : 

Miesto výkonu praxe /organizácia, 

dielňa, štúdio dizajnu / kde prax vykonával – príprava výroby, technická dokumentácia, materiálové zabezpečenie výroby, sklad, výroba, navrhovanie výrobkov, reklama a pod. 

Pracovná náplň praxe / čo na praxi robil/

Kladné stránky praxe / v čom vidí prínos odbornej praxe, aké vedomosti, zručnosti uplatnil zo školy, čo mu prax dala / 

Záporné stránky praxe / v čom vidí, že mu prax nedala to, čo od nej očakával, monotónna práca, neprideľovanie práce, pracovníci sa mu nevenovali a pod. / 

Čo mi prax dala / čo nové som sa dozvedel, čo som mohol robiť, čo som si mohol overiť z teoretických poznatkov a pod./

Návrhy opatrení na odbornú prax / dĺžka trvania praxe, termín, pracovná doba, aký prínos praxe vidí pre jeho teoretické vedomosti zo školy/

 

6. Kritériá hodnotenia dvojtýždňovej súvislej prevádzkovej praxe:

Dvojtýždňová súvislá prevádzková prax sa bude hodnotiť v dvoch častiach :

1. Obsah správy po stránke odbornej - maximálne 10 bodov

2. Hodnotenie inštruktora v dotazníku – maximálne 30 bodov 

Klasifikačná stupnica :

Známka

Body

výborný

40-35

chválitebný

34-29

dobrý

28-23

dostatočný

22-17

nedostatočný

16-0

 

-        nedodržanie termínu odovzdania správy do 09.júna 2023 (2. a 3. ročník):  mínus -10 bodov

-        nedodržanie termínu odovzdania správy do 12.júna 2023 (1. ročník):  mínus -10 bodov

 

-

INFORMÁCIE : 

1. http://sosdrevarska.sk 

2. NÁSTENKA – ŠKOLA , DIELNE SOŠ 

      Mgr. Miloš Bobula, riaditeľ školy 

 

 

TLAČIVÁ pre 1. ročník:

Dohoda o súvislej prevádzkovej praxi študentov

Dotazník hodnotenia študenta

Správa zo súvislej prevádzkovej praxe študentov

 

TLAČIVÁ pre 2. a 3. ročník:

Dohoda o súvislej prevádzkovej praxi študentov

Dotazník hodnotenia študenta

Správa zo súvislej prevádzkovej praxe študentov