play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

 

Oznam pre deviatakov: v rubrike "Novinky" nájdete voľné miesta pre jednotlivé odbory na druhé kolo prijímacích skúšok.

 

 

Technik drevostavieb

Technik drevostavieb (3349 K)

drevostavby1Študijný odbor technik drevostavieb je vhodný pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o konštrukciu drevených stavieb v spojení s technikou a technológiami používanými v modernom drevárstve a stavebníctve. Naša škola vám umožní získať kvalitné vzdelanie v oblasti stavieb drevených domov od ich základov až po strešné konštrukcie a zároveň vás zaškolí v oblasti programovania CNC strojov a CAD kresliacich programov potrebných pre výkon vášho budúceho povolania.

 

  • štvorročný študijný odbor – úplné stredné odborné vzdelanie 
  • absolvent študijného oboru získa maturitné vysvedčenie a výučný list 
  • tento odborpriamo prepojený s praxou na základe požiadaviek drevárskych stavebných firiem (duálny systém) zaoberajúcich sa výrobou drevostavieb 
  • možnosť ďalšieho vzdelávania na vysokých školách drevárskeho a stavebného zamerania

drevostavby3drevostavby4

 

Pred začiatkom štúdia sa žiaci môžu rozhodnúť pre jednu z nasledovných foriem štúdia:

  • Duálna forma – žiaci v druhom, treťom a štvrtom ročníku vykonávajú odborný výcvik vo firme, s ktorou uzatvoria zmluvu. Žiaci získajú v uvedených firmách nielen potrebné odborné vedomosti a zručnosti, ale počas praktickej prípravy si môžu nájsť aj svojho budúceho zamestnávateľa, u ktorého sa priamo v praxi môžu pripravovať na svoje budúce povolanie technik drevostavieb.
  • Školská forma – podstatou je, že žiaci vykonávajú odborný výcvik dielňach našej školy a venujú sa im vysokokvalifikovaní odborníci. Zručnosť získavajú žiaci v práci na výrobkoch, ktoré škola realizuje podľa aktuálnych zákaziek. Žiaci majú možnosť pracovať na moderných strojoch, ako je nárezové centrum, CNC vŕtacie centrum a podobne.

IMG 20180116 085702 1IMG 20180116 085854

Absolvent študijného oboru technik drevostavieb môže vykonávať vysoko-kvalifikovanú odbornú prácu v oblasti konštrukcie drevených stavieb. Ide o špecialistu v oblasti navrhovania, konštruovania a realizácie stavieb z dreva. Získané vedomosti a zručnosti mu umožňujú vykonávať činnosti spojené s predvýrobnou a projektovou prípravou, vrátane prác na aplikačnom softvéri pre kreslenie drevárskych a stavebných výkresov, s CNC technológiami, s potrebnými technologickými, výrobnými, dopravnými a montážnymi  zariadeniami, oceňovaním a predajom stavebno-stolárskych výrobkov, drevených  a stavebných konštrukcií, rozvodov technických zariadení budov v oblasti stavebníctva a spracúvania dreva so zameraním na drevostavby prepojené so základnými drevárskymi činnosťami  súvisiacimi s výstavbou jednotlivých konštrukčných systémov moderných drevostavieb. Ako odborný pracovník má požadované zručnosti súvisiace s opracovaním materiálov z dreva (tesárske konštrukcie, spoje a pod.).

drevostavby5drevostavby6 

Pozície v praxi:  Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník pri realizácii stavieb z dreva a výroby stavebno-stolárskych výrobkov. Absolventi tohto odboru sú veľmi žiadaní v rámci celej EÚ. 

  • obsluha strojov a  zariadení pri výrobe častí  drevostavieb
  • technik montáže drevostavieb
  • technik prevádzky a kvality
  • technik procesov technickej prípravy výroby

drevostavby7drevostavby8