play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Jarný RoadTrip 2023 aj v našej škole

Študenti tretieho ročníka sa 28. 03. 2023 zúčastnili na zaujímavej aktivite pod názvom Jarný RoadTrip 2023. Mgr. Peter Malec (odbor informovanosti a publicity, Úrad vlády Slovenskej republiky) pútavou formou vysvetlil žiakom princípy čerpania štrukturálnych fondov, priblížil financovanie rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v našom regióne. Prezentoval príklady dobrej praxe – čo konkrétne priniesli eurofondy pre mesto a okolie. Predstavil žiakom atraktívnu súťaž, kde úlohou je vyhľadať projekt z programového obdobia 2014 - 2020 vo svojom meste alebo regióne a popísať ho v detailnej správe. Správa by mala obsahovať operačný program, v rámci ktorého bol projekt realizovaný, rozpočet projektu aj skutočne vyčerpané finančné prostriedky a fotodokumentáciu. Súčasťou správy má byť aj cieľ projektu a najmä jeho prínos z hľadiska študentov.

Dúfame, že aj naši študenti sa projektovej súťaže zúčastnia, budeme sa na to tešiť.

prednaska roadtrip

prednaska roadtrip1

prednaska roadtrip2