play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Naša škola zhotovila nový misijný kríž pre farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Tento nový kríž nahradil pôvodný z roku 2005, ktorý bol osadený pri príležitosti prvých misií v tejto farnosti. O výrobu sa nezištne postarala Stredná odborná škola drevárska Topoľčany, hlavne majstri odborného výcviku Pavol Duša a Ivan Pecháč, ktorým pri pomocných prácach – brúsenie a lakovanie  pomáhali aj žiaci 3. ročníka z odboru stolár.

Nový kríž je vyrobený z dubového dreva. Jeho výška dosahuje 4,5 m (z toho približne 1 m je ukotvený v zemi) a rozpätie jeho ramien je 2,5 m. Symbolicky bol osadený na sviatok Povýšenia Svätého kríža 14. septembra. V nedeľu 10. októbra ho posvätil rektor národnej baziliky v Šaštíne páter Ondrej Kentoš, OSPPE, ktorý vo farnosti „na Mravenisku“ vykonal misie v roku 2015. V homílii pri posviacke vysoko vyzdvihol skutočnosť, že sa takto obnovuje kríž, ktorý je v súčasnej dobe pre mnohých ľudí považovaný skôr za bláznovstvo, ako o tom písal už sv. apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom. Kríž stojí na priestranstve medzi farským kostolom a cirkevnou základnou školou sv. Ladislava.

kriz

kriz1

kriz2 kriz3

kriz4 kriz5