play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Začali sme nový školský rok

Hymnou Slovenskej republiky a príhovorom riaditeľa školy Mgr. Bobulu sme v pondelok 2. septembra na novom multifunkčnom ihrisku slávnostne začali školský rok 2019/2020. Pán riaditeľ privítal všetkých žiakov, pedagógov i majstrov. Osobitnú pozornosť venoval maturantom a prvákom.

Následne sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi presunuli do tried, kde pri úvodnej triednickej hodine dostali dôležité informácie, aby sa nový školský rok mohol naplno rozbehnúť.

otvorenie roka