play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Dve ocenenia pre našich pedagógov

Aj keď sú v našom hektickom živote čoraz vzácnejšie chvíle sviatočné a slávnostné, v živote učiteľa je jeden deň veľkým sviatkom. Na jar si s prvými jarnými kvetmi už tradične pripomína celá učiteľská verejnosť odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa každoročne na Deň učiteľov k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a obetavosti.

A pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov získala SOŠ drevárska v Topoľčanoch dve mimoriadne vzácne čestné uznania. Jedno patrilo riaditeľovi školy, Mgr. Milošovi Bobulovi, za prínos pri implementácii duálneho vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese a druhé čestné uznanie získala učiteľka PaedDr. Anna Mikulská za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
Obaja pedagógovia si na slávnostnej akadémii v Nitre 1.4. 2019 prevzali čestné uznanie z rúk predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Zároveň si však uvedomujú náročnosť práce súčasného riaditeľa a učiteľky strednej školy. Ocenenie je záväzkom do ich ďalšej práce, plniť odkaz Komenského:"...aby hľadaním pravdy, dobra a krásy s trpezlivou láskou pracovito a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti a šťastiu, lebo len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy."

ocenenie