play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Realizovali sme Tesco projekt - Poznajte remeslá!

V rámci nášho projektu, na ktorý sme získali finančné prostriedky z nadácie Tesco,  sme sa stretli  so žiakmi prvého a tretieho ročníka prvého stupňa ZŠ Bošany, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka z druhého stupňa ZŠ Malinovského, Partizánske  a s predškolákmi z MŠ Janka Kráľa, Topoľčany. S radosťou môžeme skonštatovať, že väčšina z detí si vyskúšala nami predložené aktivity a pozitívne hodnotili, že si mohli preveriť svoje manuálne zručnosti pri pílení dreva, pribíjaní klincov, vŕtaní, zhotovovaní obrázkov, vtáčích kŕmidiel, šití z látok a iné práce, za čo boli odmenené vecnými cenami a nami vyrobenými drevenými medailami.

Boli by sme radi, ak sme podnietili žiakov k rozhodnutiu študovať tradičné odbory, ktoré sa vyučujú aj na našej škole. Či sa nám to podarilo, uvidíme až v nasledujúcich rokov pri prijímacích skúškach. Na projekte sa podieľalo 21 dobrovoľníkov z radov študentov a pedagógov školy. Na jednotlivých aktivitách cca 180 zapojených detí z troch ZŠ a MŠ.

Kvalitatívnym výstupom projektu bolo nadobúdanie manuálnych zručností detí a spoznávanie remesiel, ktoré stále žijú. Veríme, že sa  zlepšil osobný vzťah detí k remeslám a manuálnej práci, rozvinuli sme základy pracovných návykov. Veríme, že sme  v deťoch zanechali  radosť z diela vyrobeného vlastnými rukami.

tesco

tesco1

tesco2

tesco3