play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Oznam na začiatku školského roka

Začiatok školského roka 2021/2022

Vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečenstvo ochorenia COVID - 19 je nevyhnutné vo všetkých priestoroch školy nosiť rúško alebo respirátor. Pri vstupe do budovy je umiestnený dávkovač s dezinfekčným prostriedkom.

Opatrenia pred vstupom do školy:


· Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID - 19 (neprimeraná únava, zvýšená telesná teplota, bolesť hlavy a tela, nádcha, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať ošetrujúceho všeobecného lekára.


·  V prípade, že žiak preruší školské vyučovanie v trvaní viac ako 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendu), je povinný doniesť triednemu učiteľovi. Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezpríznakovosti.


· V prípade, že vznikne podozrenie alebo je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID – 19, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak o tejto skutočnosti bezodkladne informuje triedneho učiteľa žiaka a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka je aj bezodkladné nahlásenie karantény dieťaťa (žiaka), ak bola nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

 

Upozorňujeme rodičov a všetkých návštevníkov, že do školy a školských priestorov môžu vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musia sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti - návštevník“.

 

Dávame do pozornosti manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/