play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Poykyny pre žiakov

Pokyny Strednej odbornej školy drevárskej, Pílska 7, Topoľčany na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní počas obdobia pandémie

1.Otvorenie školského roka sa bude konať dňa 2.9. 2020 o 9.00 hod. v kmeňových triedach žiakov. Nakoľko nie je povolené, aby sa žiaci zhromažďovali, žiadam o dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

 • Žiaci 1. ročníka sa presunú do kmeňovej triedy podľa označenia na dverách budovy školy. Nezhromažďujú sa na jednom mieste.
 • Všetci žiaci musia priniesť vyplnené čestné prehlásenia o zdravotnom stave a dotazníky, odovzdajú ich svojim triednym učiteľom. Tlačivá sú prílohou týchto pokynov, žiaci si ich vytlačia. V prípade, že nemajú možnosť tlačivo vytlačiť, môžu si ho vyzdvihnúť na sekretariáte školy počas pracovných dní v čase od 9.00 – 12.00 hod.
 • Triedni učitelia žiakom poskytnú pokyny a usmernenia k ďalšiemu vyučovaniu, následne žiaci môžu odísť domov.
 • Žiaci sa nezhromažďujú pred dverami sekretariátu ani na chodbách, všetky potrebné doklady ako potvrdenia o návšteve školy apod. vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.
 • Ak to vzdialenosť a zdravotný stav žiaka dovoľuje, na presun do školy a zo školy odporúčame pešiu prechádzku, nie cestovanie preplneným autobusom.

  2. Pokyny platné od 3.9.2020 do 16.9.2020 vrátane:

 • Pri vstupe do budovy sa náhodne vykoná ranný filter, žiakom bude meraná telesná teplota. V prípade, že bude nameraná zvýšená teplota, meranie sa bude opakovať v 5-minútových intervaloch. Ak bude aj po treťom meraní zvýšená teplota (37,2 °C a viac), žiak nemôže vstúpiť do budovy školy.
 • Pri vstupe do budovy školy žiak použije dezinfekciu, ktorá sa nachádza v budove školy.
 • Na evidovanie dochádzky sa používa čipovacie zariadenie v budove školy.
 • Žiak predloží písomné čestné prehlásenie po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, odovzdá ho svojmu triednemu učiteľovi.
 • Žiaci dodržiavajú vzájomné rozostupy medzi sebou v triedach počas vyučovania aj počas presunu na chodbách.
 • Počas vyučovania v učebniach dbajú na pravidelné intenzívne vetranie.
 • Žiaci majú povinnosť používať rúško vo všetkých priestoroch školy ( v triede i mimo triedy).
 • Žiak je povinný priniesť si každý deň do školy 2 rúška a papierové vreckovky.
 • Odporúčame tráviť veľkú prestávku vonku v areáli školy. Počas krátkych prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach, nezhromažďujú sa na chodbách a nekontaktujú sa so žiakmi z iných tried.
 • Telocvičňa a posilňovňa sa do 20. 09. 2020 nevyužívajú.
 • Žiaci dodržiavajú pravidlo R-O-R (rúško, odstup, ruky) a hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
 • Prísne sa zakazuje plytvať dezinfekčnými a hygienickými prostriedkami!!!
 • Žiak, ktorý vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, si bezodkladne nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti ( školská knižnica). Škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • Ak má žiak podozrenie alebo potvrdené ochorenie na Covid-19, bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy.
 • Ak sa u žiaka vyskytne podozrenie alebo potvrdenie nákazy Covid-19 počas vyučovania, škola bude postupovať podľa usmernenia MŠVVaŠSR a ÚVZ SR, časť Oranžová a Červená fáza. Všetky pokyny nájdu žiaci na hlavnej nástenke aj na webe školy.
 • Žiaci sú povinní dodržiavať všetky uvedené opatrenia a tiež pravidelne sledovať webovú stránku školy, hlavnú nástenku a edupage, kde budú zverejňované aktuálne usmernenia.
 • Uvedené opatrenia sa môžu podľa potreby predĺžiť.
 •