play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Pokyny k otvoreniu školského roka

Pokyny k otvoreniu školského roka

 

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým svojim študentom, že šk.rok 2020/2021 sa bude otvárať v budove školy a vzhľadom na nastavené protiepidemiologické opatrenia MŠVVaŠ SR žiaci nastúpia rovno do tried. Žiak ide do triedy najkratšou cestou. Žiaci sa na chodbách nezhromažďujú, v budove školy majú povinnosť nosiť správne nasadené rúško a pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekciu na ruky. Žiaci dodržiavajú podľa možnosti dvojmetrové odstupy.

Žiaci do tried nastúpia najneskôr do 08.55 h.

Rozmiestnenie tried v školskom roku 2020/2021 je bude zverejnené na dverách školy. Všetky základné pokyny dostanú žiaci v triedach od svojich triednych učiteľov (pokyny k prezúvaniu, pokyn k stravovaniu a ostatné pokyny na nasledujúce dni).
V tento deň 02.09.2020 sa žiaci neprezúvajú. Žiaci prvých ročníkov nedostanú v tento deň žiadne učebnice. Každý žiak je povinný odovzdať svojmu triednemu učiteľovi tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a tlačivo Zdravotný dotazník(prosím, stiahnite si nové verzie tlačív, ktoré boli zverejnené 28.08.2020).

Vstup rodičom a iným cudzím osobám nariadené epidemiologické opatrenia nepovoľujú.

Trieda I.A (mechanik počítačových sietí + tvorba nábytku a interiéru) sa nachádza na prvom poschodí v učebni číslo 12,

trieda I.B (technik drevárskych CNC zariadení + technik drevostavieb) sa nachádza
na druhom poschodí v učebni číslo 22,

trieda I.D (stolár) sa nachádza v telocvični v učebni číslo 28.