play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

8269 M tvorba nábytku a interiéru

Kritéria študijný odbor 8269 M tvorba nábytku a interiéru školský rok 2014/2015

 

Riaditeľ SOŠ drevárskej, Pílska 7, Topoľčany po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v zmysle § 65 ods.1 a ods.2 a § 66 ods.1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v zmysle vyhlášky MŠ SR č.282/2009 Z.z.  o stredných školách určuje nasledovné kritéria:


1.Žiaci sa budú prijímať na základe výsledkov overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania potrebných na zvládnutie umeleckého odboru.
2.Prijímacej skúšky sa zúčastnia všetci prihlásení uchádzači.
3.Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí:
   a)kresba podľa modelu (geometrický tvar)
   b)modelovanie geometrického útvaru
4.Každá časť skúšky trvá 2 hodiny.
5.Každá časť skúšky sa bude hodnotiť bodmi v rozsahu od 0 - 10 bodov. Celkový počet bodov za celú časť talentovej skúšky je maximálne 20 bodov.
6.Uchádzač vyhovel prijímacej talentovej skúške, ak získa z dvoch častí skúšky minimálne 10 bodov.
7.Do celkového poradia úspešnosti prijímacieho pokračovania sa započítavajú body z talentovej skúšky a body získané za priemer prospechu z 1. polroka 9. ročníka ZŠ.
8.Dosiahnutý vypočítaný priemer prospechu v 1. polroku 9. ročníka ZŠ sa bude bodovať nasledovne:

 

priemer známok body
od 1,00 do 1,70 10
od 1,71 do 2,00 8
od 2,01 do 2,30 6
od 2,31 do 2.60 4
od 2,61 do 2,90 2
od 2,91 a viac 0

 

9. Pri rovnosti bodov v konečnom poradí rozhoduje:


   a) uchádzač sa umiestnil na prvých troch miestach v okresných, krajských a celoslovenských výtvarných a umeleckých súťažiach:
      za 1. miesto – 10 bodov
      za 2. miesto -   8 bodov
      za 3. miesto -   5 bodov


   b) uchádzač so ZPS


Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 26.03. 2014 /streda/. Plán výkonov 11 žiakov.


O prijatí alebo neprijatí do študijného odboru 8269 M tvorba nábytku a interiéru vydá riaditeľ SOŠ drevárskej, Pílska 7, Topoľčany písomné rozhodnutie do 3 dní od konania prijímacej skúšky a zároveň zverejní výsledkové listiny.


Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium do 1. ročníka SOŠ drevárskej, Pílska 7, Topoľčany alebo zápis zruší, riaditeľ školy prijme na jeho miesto ďalšieho uchádzača v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov.


V prípade nenaplnenia plánovaného počtu žiakov sa uskutoční ďalší termín prijímacích skúšok.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor školstva, mládeže, športu a kultúry schválil počet tried a žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015 - Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 5/2015 zo dňa 13. 09. 2013 – 3 triedy (2 triedy – študijný odbor- 60 žiakov, 1 trieda – učebný odbor – 30 žiakov).

V prípade, že nebude dostatočný počet žiakov v príslušnom odbore, riaditeľ školy si vyhradzuje právo upraviť počty tried a žiakov podľa skutočného záujmu o jednotlivé študijné a učebné odbory, pri dodržaní schváleného počtu tried pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015.

Kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 boli prerokované v pedagogickej rade dňa 28. 11. 2013.

 

Riaditeľ SOŠ drevárskej, Pílska 7, Topoľčany po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v zmysle § 65 ods.1 a ods.2 a § 66 ods.1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v zmysle vyhlášky  MŠ SR č.282/2009 Z.z.  o stredných školách určuje nasledovné kritéria:

 

A/ študijný odbor :      8269 M  tvorba nábytku a interiéru

                                      8221 M   dizajn

 

  1. Žiaci sa budú prijímať na základe výsledkov overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania potrebných na zvládnutie umeleckého odboru.
  2. Prijímacej skúšky sa zúčastnia všetci prihlásení uchádzači.
  3. Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí:

a)      kresba podľa modelu (geometrický tvar)

b)      modelovanie geometrického útvaru 

  1. Každá časť skúšky trvá 2 hodiny.
  2. Každá časť skúšky sa bude hodnotiť bodmi v rozsahu od 0 - 10 bodov. Celkový počet bodov za celú časť talentovej skúšky je maximálne 20 bodov.
  3. Uchádzač vyhovel prijímacej talentovej skúške, ak získa z dvoch častí skúšky minimálne 10 bodov.
  4. Do celkového poradia úspešnosti prijímacieho pokračovania sa započítavajú body z talentovej skúšky a body získané za priemer prospechu z 1. polroka 9. ročníka ZŠ.
  5. Dosiahnutý vypočítaný priemer prospechu v 1. polroku 9. ročníka ZŠ sa bude bodovať nasledovne: