play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

8269 M tvorba nábytku a interiéru

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov pre šk. r. 2015/2016

 

  1. Žiaci sa budú prijímať na základe výsledkov overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania potrebných na zvládnutie umeleckého odboru.
  2. Prijímacej skúšky sa zúčastnia všetci prihlásení uchádzači.
  3. Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí:
  1. kresba podľa modelu (geometrický tvar)
  2. modelovanie geometrického útvaru
  1. Každá časť skúšky trvá 2 hodiny.
  2. Každá časť skúšky sa bude hodnotiť bodmi v rozsahu od 0 - 10 bodov. Celkový počet bodov za celú časť talentovej skúšky je maximálne 20 bodov.
  3. Uchádzač vyhovel prijímacej talentovej skúške, ak získa z dvoch častí skúšky minimálne 10 bodov.
  4. Do celkového poradia úspešnosti prijímacieho pokračovania sa započítavajú body z talentovej skúšky a body získané za priemer prospechu z 1. polroka 9. ročníka ZŠ.
  5. Dosiahnutý vypočítaný priemer prospechu v 1. polroku 9. ročníka ZŠ sa bude bodovať nasledovne:

                                     

priemer známok
   body
od 1,00 do 1,70 10
od 1,71 do 2,00 8
od 2,01 do 2,30 6
od 2,31 do 2,60 4
od 2,61 do 2,90 2
od 2,91 a viac 0

                      

                                                                              

9. Pri rovnosti bodov v konečnom poradí rozhoduje:

           a) uchádzač so ZPS

           b) uchádzač sa umiestnil na prvých troch miestach v okresných, krajských a celoslo-

         venských výtvarných a umeleckých súťažiach:

         za 1. miesto – 10 bodov

         za 2. miesto -   8 bodov

         za 3. miesto -   5 bodov

c) lepší priemer koncoročného vysvedčenia z 8.ročníka

 

 

Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 25. 03. 2015. Plán výkonov – 11 žiakov študijný odbor 8269 M tvorba nábytku a interiéru.

O prijatí alebo neprijatí do študijných odborov 8269 M tvorba nábytku a interiéru vydá riaditeľ SOŠ drevárskej, Pílska 7, Topoľčany písomné rozhodnutie do 3 dní od konania prijímacej skúšky a zároveň zverejní výsledkové listiny.

Zápis na štúdium je záväzný. Zápis sa vykoná na základe zápisného lístka, ktorý vydá ZŠ. Ak sa prijatý uchádzač o štúdium v sprievode zákonného zástupcu nezúčastní zápisu v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí sa stane neplatným. Riaditeľ školy prijme na jeho miesto ďalšieho uchádzača v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov.

 

Žiakom školy sa stáva uchádzač, ktorý úspešne ukončil 9. triedu ZŠ, je zapísaný do 1. ročníka SOŠ drevárskej, Pílska 7, Topoľčany, nie je žiakom inej strednej školy.

V prípade uchádzača so zdravotným znevýhodnením mu budú vytvorené podmienky v súlade so závermi vyšetrení poradenských zariadení, ktoré sú súčasťou prihlášky.

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu žiakov sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor vzdelávania a kultúry schválil počet tried pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016 - Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 4/2014 zo dňa 31. 10. 2014 – 3 triedy (2 triedy – študijný odbor- 62 žiakov, 1 trieda – učebný odbor – 31 žiakov)

V prípade, že nebude dostatočný počet žiakov v príslušnom odbore, riaditeľ školy si vyhradzuje právo upraviť počty tried a žiakov podľa skutočného záujmu o jednotlivé študijné a učebné odbory, pri dodržaní schváleného počtu tried pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016.

Kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 boli prerokované v pedagogickej rade dňa 24. 11. 2014.

            Topoľčany,     23.01.2015                                   Mgr. Miloš Bobula, riaditeľ školy