play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

TOP UDALOSTI

 

NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V NAŠOM AREÁLI

multifunkcne

 


 

DREVÁRSKE DOSKY

drevarske dosky3

Televízny šot z akcie

 


 

Náš hmyzí hotel v ZOO Bojnice

 

hmyzihotel1   zoobojnice

   video výroby       video montáže

 


 

Zo srdca pre Topoľčany

lavicka

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

skolsky psycholog

Počítadlo

Dnes:24
Včera:23
Za mesiac:1539
Minulý mesiac:1113
Spolu:143750

Logistika

Logistika (3968 M)

  • štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou,
  • unikátny odbor súčasnosti aj budúcnosti, ktorý kombinuje technické a ekonomické vzdelanie,
  • jeden z najžiadanejších odborov, ktorý vychádza z potrieb regiónu, zamestnávateľov, tradície a skúsenosti školy,
  • po ukončení istota úspešne sa uplatniť v priemyselných i nevýrobných podnikoch, logistických centrách a centrách vzdieľaných služieb, resp. pokračovať v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania.

logistika1 logistika2

Absolventi tohto odboru nájdu uplatnenie vo výrobných podnikoch na rôznych pozíciách ako pracovník skladového hospodárstva, disponent materiálového zásobovania, disponent spracovania objednávky od zákazníka, interný disponent, fakturant, reklamant, plánovač, kalkulant, účtovník, pokladník, pracovník v oblasti vnútropodnikových informačných systémov.

Absolventi tohto odboru nájdu uplatnenie aj v nevýrobnej sfére - štátna správa, inštitúcie ako napr. nemocnice, školy, organizácie obchodných bankových a iných služieb.

logistika3 logistika6

Absolventi študijného odboru logistika sú schopní vykonávať práce technicko-hospodárskych pracovníkov v priemyslených odvetviach, v nevýrobných odvetviach a službu konajúcich odvetviach národného hospodárstva. Získané všeobecné a odborné zručnosti a vedomosti sú zárukou vykonávania pracovných činností, napr.: plánovanie potrieb podniku, technická príprava výroby, riadenie výroby, riadenie skladových operácií, riadenie obstarávania, prijatie, vystavenie faktúry, objednávky, úhrada faktúr, výplata miezd, účtovanie v podvojnom účtovníctve, riadenie predaja, riadenie dopravy. Dôležitou súčasťou štúdia je modelovanie logistických problémov pomocou simulačných programov. Taktiež študenti získavajú vedomosti a zručnosti zo základov technológie výroby, čo im napomôže ekonomicky vyriešiť úlohy a problémy. Pod základnú oblasť logistiky spadajú najmä preprava, skladovanie, nákup, objednávanie, riadenie zásob, manipulácia so zásielkami... Z tejto oblasti logistiky pochádzajú aj dnes veľmi známe technológie napríklad Just in time, Just in sequence a cross dock. Logistika na ďalšej úrovni už nie je záležitosťou spojenou výlučne s prepravnými činnosťami, obstarávaním a distribúciou. Logistika na tejto úrovni už preniká aj priamo do výroby (výrobná logistika, simuláce, počítačová podpora výroby) a z prostredia dopravy sa postupne dostáva aj do iných odvetví hospodárstva. Okrem komerčnej oblasti nachádza logistika uplatnenie aj v oblasti verejnej sféry. Princípy logistiky sú napríklad používané pri zabezpečovaní občianskej vybavenosti (odpadové hospodárstvo) alebo tiež pri obsluhe územného celku (napr. city logistika).

logistika4 logistika5